Sveriges ansökan om medlemskap i NATO väcker frågor om hur detta kommer att påverka vårt lands verksamhet, inklusive flygvapnet och flygplatsnätverket. Flygvapnet bedömer att även om det inte handlar om någon radikal förändring, kommer medlemskapet att ha inverkan på deras verksamhet. Det kan innebära att vi behöver erbjuda operativ förmåga och tillgång till flygplatser.

I rapporten ”Utveckling av luftfart och flygplatssystem” (Ds 2023:3) betonas vikten av att Sverige kan säkerställa fungerande kommunikationer och transporter för att uppfylla kraven på beredskap inom NATO och stärka motståndskraften i samhällsviktiga områden.

Detta innebär att det civila försvaret behöver anpassas till nya krav och förutsättningar, inklusive planeringsprocesser, säkerhetsskydd och förmågan till värdlandsstöd.

Sveriges kommande Nato-medlemskap påverkar inte bara det militära försvaret utan har även konsekvenser för samhällsekonomin. Det är svårt att kvantifiera dessa omvärldsfaktorer, men exempelvis Rysslands anfallskrig mot Ukraina har skapat ett nytt geopolitiskt läge som påverkar Sverige och Nato-processen. Det är viktigt att vara medveten om dessa förändringar och anpassa våra strategier och resurser därefter.

Mot bakgrund av detta behövs det ett mer robust och hållbart flygplatssystem jämfört med dagens. Detta skulle kunna ge samhällsekonomiska fördelar och vara motiverat av statens långsiktiga åtaganden för tillgänglighet och beredskap. Genom att säkerställa att vi har tillräckligt med fungerande flygplatser och kommunikationssystem kan vi möta de krav och behov som ett Nato-medlemskap skulle medföra.

Att ha ett väl fungerande och tillgängligt flygplatssystem är av avgörande betydelse för att kunna möta de operativa behoven och kraven inom NATO.

Det skulle inte bara underlätta för flygvapnet och det militära försvaret, utan också främja samhällsutvecklingen och näringslivet genom ökad anslutning och tillgänglighet till olika regioner som idag blivit negligerade och bortglömda. Dessutom skulle det stärka vår förmåga att agera som värdnation vid övningar och insatser.

I ljuset av dessa faktorer är det viktigt att staten tar ansvar för att utveckla och upprätthålla ett effektivt och väl fungerande flygplatssystem. Det är nödvändigt att se över infrastrukturen och resurserna för att möta de ökade kraven och behoven Sverige ställs inför med ett Nato-medlemskap.

Om Sverige skall kunna stå emot ett anfall i söder så kan man inte bortse från flygplatser som t.ex. Ronneby. Ett redan idag militärt närområde och i närhet till södra farvatten. Ljungbyhed är idag en flygledarskola, men också det, ett exempel på vårdslös militär resurshantering.

av NUWCE