Överflödet av plast som flyter runt i världshaven skadar både djur- och eventuellt människohälsa. När plastavfall hamnar i havet bryts det ned av solljus, vind och vågor till små partiklar kallade mikroplaster. Än så länge är kunskapen om hälsoriskerna för dessa partiklar, särskilt för däggdjur, bristfällig. Dessa icke-nedbrytbara material kan fungera som bärare av miljögifter och kan konsumeras av människor genom mat och vatten, samt ansamlas i människovävnader med potentiell hälsorisk. Nyligen har studier visat att exponering för mikroplaster kan ha skadliga effekter på manlig reproduktion och spermiekvalitet, vilket innebär en potentiell fara för reproduktiv framgång. Huvudsakliga förändringar som noterats är spermiekvalitet.

Vi kan inte längre blunda för konsekvenserna av plastfältet i Stilla Havet. Genom att ta itu med problemet med mikroplaster och skadliga kemikalier som BPA kan vi skydda både miljön och vår egen hälsa.

Förutom synligt plast får vi, via insidan av konservburkar och kapsyler i oss bisfenol A via flera produkter.

Studien publicerad i National Center for Biotechnology Information (NCBI) med titeln ”The Impact of Plastics on Male and Female Reproductive Health” (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9134445/) undersöker effekterna av plastexponering på reproduktiv hälsa hos både män och kvinnor. Forskningen visar att vissa kemikalier som finns i plaster, som bisfenol A (BPA) och ftalater, kan störa normala reproduktionsprocesser genom att påverka hormonbalansen i kroppen. Studien betonar att BPA-exponering kan ha negativa effekter på spermiekvalitet, ägglossning och fertilitet hos både män och kvinnor.

En annan artikel publicerad i NCBI med titeln ”Plastics and Female Fertility: A Systematic Review” (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7967748/) utför en systematisk granskning av forskningsstudier som undersöker sambandet mellan plastexponering och kvinnlig fertilitet. Studien konstaterar att ftalater, som ofta finns i plastprodukter, kan ha hormonstörande effekter och påverka ägglossning, äggkvalitet och fertilitet hos kvinnor. Den framhåller också att det finns ett behov av ytterligare forskning för att bättre förstå den exakta mekanismen genom vilken plastkemikalier påverkar kvinnlig reproduktiv hälsa.

Tidigare forskning har visat när det gäller kopplingen mellan plastutsläpp och infertilitet. Studier har indikerat att vissa kemikalier som finns i plaster, till exempel bisfenol A (BPA) kan ha negativa effekter på reproduktiv hälsa. Dessa kemikalier kan potentiellt störa hormonbalansen i kroppen och påverka fertiliteten hos både män och kvinnor.

BPA är en kemikalie som används i tillverkningen av plast och har visat sig ha potentiellt skadliga effekter på hälsan, särskilt på barns utveckling. Många forskare menar att det är rimligt att förbjuda BPA i produkter som kommer i kontakt med mat, särskilt med tanke på att det finns tillgängliga alternativ till BPA. De hänvisar till forskning som visar att exponering för BPA kan vara kopplat till hormonella störningar och andra negativa hälsoeffekter. Livsmedelsverket arbetar för närvarande med att analysera och bedöma riskerna med BPA för att kunna fatta välgrundade beslut om eventuella åtgärder och regleringar.

Plastfältet i Stilla Havet är en global miljöfara som inte kan ignoreras. Enorma mängder plastavfall har ackumulerats och bildat stora bälten av flytande skräp som hotar marint liv och ekosystem. De senaste åren har forskning visat på den allvarliga risken med mikroplaster och kemikalier som bisfenol A (BPA) i samband med plastföroreningarna. Man försöker dock att hitta nya alternativ.

För att bekämpa denna fara krävs internationella åtgärder och samarbete. Insatser för att minska plastanvändningen och främja återvinning är av yttersta vikt. Dessutom måste vi vidta åtgärder för att reglera och eliminera användningen av BPA och andra skadliga kemikalier i plastprodukter.

Länkar:

  1. ”The Great Pacific Garbage Patch: A Global Challenge” – https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/great-pacific-garbage-patch/
  2. ”Microplastics in the Ocean: Sources, Effects, and Solutions” – https://www.oceanicinstitute.org/news-events/microplastics-in-the-ocean-sources-effects-and-solutions
  3. ”Bisphenol A (BPA) and Its Effects on Human Health” – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3895019/

av NUWCE