Skolor i Danmark har framgångsrikt infört morgonaktiviteter och fysiska övningar för att förbättra elevernas koncentrationsförmåga och välmående. Finland har infört skolfrukost som en del av sitt skolmåltidsprogram och sett positiva effekter på elevers hälsa och inlärning. Norge har lag om barn i förskolan. Från och med i augusti 2018 måste norska förskolor ha en viss bemanningsstorlek baserat på antalet barn i gruppen.

Solidariskt ansvar och ömsesidigt respekt mellan hemmet, skolan och samhället kan inte överlåtas åt godtyckligt tyckande i media, utan evidens eller belägg från forskning och proffessionens erfarenheter.

Teoretiskt och praktiskt lärande kräver mer än temporära relationer mellan en lärare, mentor eller framtida arbetsgivare. Typen av tidig näring åt själ och kropp kommer att avgöra skolgång och kommande vuxenliv. Goda vanor behövs, redan från förskolan. Det är en direkt kostnadsbesparing, att tidigt i livet, ge barn en bra start på dagen, både fysiskt och mentalt.

När det gäller att fördela näringsintaget under dagens ljusa timmar är det bäst att äta flera mindre måltider och mellanmål istället för att förlita sig på en stor måltid. Genom att äta mindre och mer frekventa måltider kan du hjälpa till att hålla blodsockernivån stabil och undvika kraftiga svängningar som kan påverka koncentrationen negativt.

Studier visar att elever som äter frukost har fördelar när det gäller skolarbetet. Även om det inte påvisar en mycket stor skillnad så är uppmärksamhet och minne bättre än de som inte äter frukost.

Förmågan att försörja sig själv stannar inte bara med en funktion att kunna omsätta ord och handling till en tjänst eller vara som efterfrågas på en global marknad, det handlar om nationell självförsörjning lika mycket när det gäller livsmedel och övrig vardag.

Riksdag och regering ansvarar för nationell hälsa och förmåga. Region och kommun ansvarar för den lokala och anhöriga / hemmet utifrån de individuella förutsättningarna inom familjen.

Tillsynsansvaret behöver planeras noggrant och det är viktigt att huvudmannen är tydlig med hur tillsynsansvaret för barnen och eleverna ser ut, ser till att all personal får kompetensutveckling samt har fungerande rutiner.

Tillsynsansvaret innebär alltså att bevaka att barnet får en tillfredsställande försörjning och utbildning samt att se till att barnet

 • får sina behov tillgodosedda, både fysiska och psykiska
 • inte skadas
 • inte skadar något eller någon annan.

Kravet på tillsyn varierar beroende på barnets ålder, mognad och övriga omständigheter. Det innebär i de flesta fall att ansvaret för tillsynen är större när det gäller barn som går i förskolan och skolans lägre årskurser.

Det ansvar som ”byn” tidigare delade på är numera uppdelat. Idag befinner sig Sverige i en situation där regeringen missbrukar och försitter enkla möjligheter att öka nationell hälsa och förmåga. Lågt hängande frukt, som t.ex. EU bidrag utnyttjas inte, istället drar man in på anslag och de byggelement som bygger starka individer och samhälle.

Region och kommuner avsätter färre resurser och förväntar sig ändå bättre resultat i internationella sammanhang och att eleverna i skolan varken ger utlopp för sin ångest, oro eller frustration då deras rättigheter och behov inte blir tillgodosedda, varken de fysiska eller psykiska.

Ansvaret för barnets personliga hälsa och utveckling är ett gemensamt arbete som är förlagd under merparten av dagens ljusa timmar och i detta ansvar ingår även förberedelse samt tillgång till energi och återhämtning.

För att främja elevers koncentration, energi och välbefinnande under skoldagen är det viktigt att se till att de får tillräckligt med näringsrik mat och vätska. Att erbjuda en välbalanserad frukost, mellanmål och lunch i skolan har positiva effekter på elevernas koncentration, prestation och relationer. Livsmedelsverket i Sverige har uppmärksammat denna viktiga fråga och betonar behovet av att tillhandahålla hälsosam mat till eleverna.

Hälsosam frukost för bättre fokus: Enligt Livsmedelsverket är frukosten en viktig måltid på dagen, och det är särskilt viktigt för elever att få en hälsosam start på dagen. En bra frukost ger eleverna energi och näring som behövs för att hålla sig koncentrerade och engagerade under de första timmarna i skolan. Genom att erbjuda frukost i skolan kan man säkerställa att alla elever har tillgång till en bra måltid och minska risken för att någon går till skolan utan att ha ätit frukost.

Utöver en god frukost är det också viktigt att eleverna får möjlighet att äta hälsosamma mellanmål under skoldagen. Att erbjuda frukt, grönsaker eller yoghurt som mellanmål kan ge eleverna extra energi och näringsämnen för att upprätthålla sin koncentration och undvika låga blodsockernivåer som kan påverka inlärning och beteende negativt.

Genom att erbjuda mellanmål i skolan kan man också främja sunda kostvanor och lära eleverna vikten av att äta regelbundet.

Lunch – en viktig måltid för gemenskap och välbefinnande: Lunchtid är en viktig del av skoldagen då eleverna har möjlighet att äta en näringsrik och balanserad måltid. En välkomponerad skollunch kan ge eleverna energi, näringsämnen och välbefinnande som krävs för resten av dagen. Att erbjuda olika alternativ såsom vegetariska rätter och säsongsbetonade grönsaker kan också främja elevernas medvetenhet om hållbarhet och hälsosamma val. Dessutom främjar en gemensam lunchmiljö social interaktion och stärker relationerna mellan eleverna.

För att bibehålla en hälsosam och koncentrerad kropp är det viktigt att äta en balanserad kost som innehåller rätt proportioner av näringsämnen.

Här är några viktiga faktorer att beakta:

 1. Kolhydrater: Kolhydrater är kroppens primära energikälla och är viktiga för att bibehålla koncentrationen. Välj komplexa kolhydrater såsom fullkornsprodukter, frukt och grönsaker, som ger en jämn och långvarig energi.
 2. Proteiner: Proteiner är byggstenarna i kroppens celler och är nödvändiga för att reparera och bygga nytt vävnad. Inkludera proteinkällor som magert kött, fisk, ägg, baljväxter och mejeriprodukter i din kost för att säkerställa tillräckligt intag av protein.
 3. Fett: Hälsosamma fetter är viktiga för att upprätthålla en optimal hjärnfunktion och koncentration. Välj omättade fetter från källor som avokado, nötter, frön och olivolja, och undvik transfetter och mättade fetter i hög grad.
 4. Vitaminer och mineraler: Ett brett spektrum av vitaminer och mineraler är nödvändigt för att kroppen ska fungera optimalt. Se till att få i dig tillräckligt med frukt, grönsaker och fullkornsprodukter för att täcka ditt behov av dessa näringsämnen.
 5. Vätska: Det är viktigt att vara välhydrerad för att hjärnan ska fungera på toppnivå. Drick tillräckligt med vatten under dagen och undvik överdrivet intag av koffein och alkohol, vilket kan påverka koncentrationen negativt.

Fysisk aktivitet har visat sig ha positiva effekter på elevers inlärning och kognitiva förmågor. Studier visar att regelbunden fysisk aktivitet hade en signifikant positiv effekt på barns kognitiva funktioner och akademiska prestationer.

Att inkludera en uppvärmningslektion på morgonen, som innefattar 30 minuter uppvärmning av kroppen och rösten, kan bidra till att förbereda eleverna för en dag med fokus och inlärning. Det kan även minska stress och spänningar samt öka rörlighet. I en förlängning kan eleven tillgodogöra sig mer kunskap på kortare tid och ändå orka hela skoldagen utan utåtagerande eller, upplevt, störande beteende som en följd av fysisk trötthet.

Skolan har ansvar för tillsynen av eleverna under hela skoldagen, vilket även inkluderar raster, men ansvaret kan också gälla under en viss tid före dagens första lektion och efter dagens sista lektion.

 • Barn behöver sova och de behöver mycket sömn eftersom de växer och utvecklas.
 • Barn behöver tillräckligt med näring för både kroppen och hjärnan, särskilt viktigt eftersom de växer och utvecklas
 • Barn behöver röra på kroppen för att utveckla balans, kondition, bygg upp muskler och koordinationsförmåga.
 • De bör inte sitta stilla mer än ca 25 minuter i sträck.
 • Barn behöver mycket tid för att umgås med sina föräldrar, eller andra vuxna, samt med sina syskon och kamrater för att utveckla den sociala förmågan.
 • Barn behöver vila och återhämtning mellan pass av träning/inlärning för att kunna skapa ny energi för att kunna träna igen. Vilan och återhämtningen är lika viktig som själva träningen.

Genom att reformera svensk skola enligt skandinaviskt goda erfarenheter, nationella och internationella studier så kan skolorna bidra till att säkerställa att eleverna har tillräckligt med energi för att möta både de kognitiva och fysiska utmaningarna under skoldagen.

Konklusion av en evidensbaserad ”skandinavisk” skolmodell:

Bättre förberedelse, uthållighet och färre sjukdagar genererar bättre resultat, stark social kompetens, en bättre rustad individ och gemenskap. Gemenskap skapar trygghet, färre konflikter och i längden förbättrade kunskapsmål, reducerade samhällskostnader och en positiv samt bättre rustad nation som kan möta den globala konkurrensen.


Frukostens betydelse

Fysiskt aktiviet och förbättrad koncentration

Livsmedelsverket information om måltider

Missade EU bidrag om frukt till elever

Social samvaro genom gemensamma måltider

Lagar om tillsyn och barnets hälsa

Elevhälsan

Skolverkets information om tillsynsansvaret

av NUWCE