Det blir en mycket kostsam historia för Sveriges samtliga företag inom odling och de med intensiva export och importvolymer när regeringens förslag om nya ersättningskrav för arbetskraftsinvandringen får effekt.

Utstationerade utländska chaufförer och långväga säsongsarbetare möter olika arbetsvillkor och arbetstider inom sina resp fält. Gemensamt är dock att de håller tusentals företag igång inom livsviktiga näringsgrenar. Sveriges svamp- och bärfält spelar en viktig roll inom jordbrukssektorn och är starkt beroende av arbetskraft under säsongsperioden.

Det finns en rad regler och föreskrifter som är utformade för att skydda arbetstagarens rättigheter och säkerhet på arbetsplatsen. Det inkluderar regler om arbetstid, kör o viloperioder och arbetsmiljö. Det är viktigt att svenska företag med hög exportandel respekterar och efterlever dessa regler för att säkerställa anständiga arbetsförhållanden.

Gästarbetare på svamp- och bärfält samt blomförädling i Sverige är en viktig arbetskraftskälla för dessa industrier. Tyvärr har det funnits rapporter om brott mot föreskrifter och ersättningar för gästarbetare i vissa fall. Några av de kända fakta och noteringar som har framkommit är:

  1. Låga löner och dåliga arbetsvillkor: Det har rapporterats om gästarbetare som får låga löner och arbetar under dåliga arbetsvillkor på svamp- och bärfält samt inom blomförädling i Sverige. Detta kan vara i strid med arbetslagstiftningen och kan innebära utnyttjande av arbetskraften.
  2. Brott mot föreskrifter om arbetstider: Det har förekommit överträdelser av föreskrifter om arbetstider för gästarbetare på svamp- och bärfält samt inom blomförädling. Det kan innebära att arbetstagarna tvingas arbeta för långa timmar utan tillräckliga viloperioder, vilket kan påverka deras hälsa och säkerhet.
  3. Oregelbundenheter med ersättningar: Det har förekommit rapporter om oegentligheter när det gäller utbetalning av löner och andra ersättningar till gästarbetare. Det kan inkludera försenade eller uteblivna betalningar, samt oegentliga avdrag som inte följer arbetslagstiftningen.

Svenska odlare och företag som är involverade i export har ofta strikta krav på produktkvalitet och leveranssäkerhet för att möta marknadens efterfrågan. Detta innebär att de behöver tillgång till tillräcklig och pålitlig arbetskraft under både säsong och under årets övriga dagar.


Nyligen så avslutades bland annat en fem veckor lång konflikt i Polen. Den långa kampen för rättvisa uppmärksammades i medierna och belyste omänskligt socialt dumpning inom vissa delar av branschen.

Förarna, som kom från Georgien och Uzbekistan, var offer för metoder som strider mot tysk och europeisk lagstiftning. Anklagelserna mot speditionsföretaget inkluderade exploatering, uteblivna löner, orättfärdiga avdrag samt en falsk sjukförsäkring.

Strejken i Gräfenhausen tydliggör att lönedumpning och överträdelser av sociala bestämmelser tyvärr inte är undantag inom den europeiska transportbranschen.

Den brist på chaufförer som finns i hela Europa och även i Sverige har lett till att förare från avlägsna länder som Georgien och Uzbekistan allt oftare används och blir offer för exploaterande och olagliga anställningsförhållanden.

Det är redan mycket svårt idag att attrahera berörd arbetskraft till Sverige och regeringens förslag är en välmenad åtgärd för att åtgärda dessa socioekonomiska orättvisorna.

Notan kommer emellertid att hamna hos svenska företag och därmed även beröra din plånbok driva på kostnadsökning och inflation för att inte säga fortsatt och ökande arbetskraftsbrist.

Regeringens arbetskraftsinvandring kommer att bli en dyr nota för Sveriges företagare och kommer att lamslå både Sveriges odlingsföretag och de som är högintensiva transportbeställare.

  1. Utstationering av arbetstagare från Centraleuropa till Sverige är vanligt inom transportsektorn och andra branscher. Det innebär att arbetstagare från ett annat EU-land tillfälligt arbetar i Sverige under villkor som följer arbetslagstiftningen i sitt hemland. Detta kan ibland leda till utnyttjande och bristande efterlevnad av svenska arbetsvillkor och regler.
  2. Ett vanligt problem är lönedumpning, där utstationerade arbetstagare får betydligt lägre löner och förmåner än vad som är standard i Sverige. Detta kan vara i strid med svenska kollektivavtal och kan leda till konkurrenssnedvridning och dåliga arbetsvillkor.
  3. Det finns dokumenterade fall av överträdelser av kör- och vilotider bland utstationerade chaufförer i Sverige. Kör- och vilotidsregler är utformade för att säkerställa förarnas och andras trafiksäkerhet genom att reglera arbetstider och viloperioder för yrkesförare. Överträdelser av dessa regler kan leda till trötthet och ökad olycksrisk på vägarna.
  4. Det har funnits kritik mot bristande tillsyn och kontroll av utstationerade arbetstagare i Sverige. Det har rapporterats om svårigheter att övervaka och upprätthålla efterlevnaden av arbetsvillkor och regler för utstationerade arbetstagare, vilket möjliggör brott mot föreskrifter och kör- och vilotider.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utlandsk-arbetskraft-i-sverige/utstationering/utstationerad-arbetstagares-rattigheter-och-skyldigheter/?hl=utstationerad-personal

https://fairaction.se/

av NUWCE