Lokalt bioalternativ kan bli nationellt föredöme.

Alvesta Biogas är ett framgångsrikt exempel på hållbar biobränsleproduktion som visar på ett nästan helt bortglömt område inom krafttillverkning. Att använda biogas som drivmedel för reservkraftsaggregat.

Under 2014 gick lokala lantbrukare i regionen Alvesta, Småland, samman för att etablera en gemensam biogasanläggning.

Alvesta Biogas AB ägs gemensamt av 11 lantbrukare samt Växjö Stifts Egendomsnämnd. Anläggningen byggdes under 2014 och i januari 2015 kunde den första biogasen levereras ut från anläggningen.
Gödsel transporteras in från delägarnas gårdar som totalt har ca:

⦁ 1 700 kor
⦁ 2 500 ungdjur
⦁ 300 suggor
⦁ 1 600 slaktsvin

Det genomsnittliga intransportavståndet från gårdarna är 7 km. Årligen rötas ca 50 000 ton substrat som ger ca 1 500 000 kg metan vilket motsvarar drygt 2 miljoner liter bensin.


På en dag tar biogasanläggningen emot fyra till fem lastbilslass med totalt cirka 150 ton flytgödsel, slakt- och matavfall. Av detta bildas ca 4 000 kg biogas. På den mängden biogas som framställs varje dag kan en bil köra ca 8 000 mil d.v.s. 2 varv runt jorden!


Den färdigrötade gödseln transporteras på returlass tillbaka till gårdarna för att användas som högkvalitativt och näst intill luktfritt gödselmedel till gårdarnas åkrar.

Under sommaren 2015 invigdes den intilliggande biogasmacken som drivs av Småländska Bränslen.
⦁ Visste du att gödseln från tre kor ger drivmedel för en personbil under 1 500 mil?

Idag står Alvesta Biogas som en lönsam anläggning som producerar 4 500 kg biogas dagligen, tillsammans med näringsrik gödsel för de omgivande åkrarna, med 10 % högre näringsinnehåll.

Framgångssagan för Alvesta Biogas visar potentialen för biobränsleproduktion genom samarbete och hållbara metoder. De deltagande gårdarna, belägna i närheten av Alvesta, hyser tillsammans 1 500 kor, 2 300 ungnöt och 1 900 grisar. Gödseln som genereras på dessa gårdar transporteras till den centraliserade biogasanläggningen där den blandas med slakteriavfall från Kalmar och matrester från Lantmännen Reppe.

Transport av substratet från gårdarna till anläggningen täcker en genomsnittlig sträcka på sju kilometer. Med en årlig insats på 80 000 ton substrat producerar anläggningen cirka 1 500 ton metangas, motsvarande cirka två miljoner liter bensin. Denna imponerande effekt indikerar biogasanläggningens effektivitet när det gäller att omvandla organiskt avfall till en värdefull energiresurs.


Att upprätthålla en stabil process är avgörande för optimal biogasproduktion och Alvesta Biogas uppnår detta genom att konsekvent fylla reaktorerna med samma substratblandning. Denna stabilitet bidrar till tillförlitlig produktion av biogas. Dessutom återförs restprodukten från den anaeroba rötningsprocessen till de deltagande gårdarna, där den används som foder till djuren. Detta slutna system fullbordar inte bara näringscykeln utan förbättrar också kvaliteten på det producerade gödselmedlet.


För att säkerställa hygieniska förhållanden genomgår gödseln värmebehandling i en flispanna, vilket höjer temperaturen till 71 grader Celsius. Den resulterande råa biogasen består av 70 % metan, som ytterligare uppgraderas på plats till fordonsgas med en metanhalt på 97 %. Eon, ett stort energibolag, köper det mesta av den uppgraderade biogasen. Dessutom säljs en liten del genom en pump som drivs av Småländska bränslen, medan resterande gas komprimeras till cylindrar och skeppas till andra marknader av Eon.Driften av biogasanläggningen underlättas av modern teknik.

Medan en anställd övervakar anläggningen under dagen, delas ansvaret mellan sju personer som var och en turas om på jour var sjunde vecka. De mobila funktionerna hos smartphones gör det möjligt för operatörerna att hantera de flesta uppgifter med sina iPhones. 

För närvarande består ägandet av Alvesta Biogas av de elva deltagande lantbrukarna samt Växjö Stifts Egendomsnämnd och Entreprenörinvest Sverige. Projektet fick ett bidrag på 11 miljoner kronor från Länsstyrelsen, vilket ytterligare stödjer dess utveckling. Anmärkningsvärt nog har biogasanläggningen fungerat med vinst flera år rad, vilket vittnar om dess ekonomiska bärkraft.

Framgången med Alvesta Biogas fungerar som ett bevis på fördelarna med inhemsk biogasproduktion.

Biogas bidrar inte bara till miljömässig hållbarhet, utan den ökar också den ekonomiska bärkraften för sektorer som jordbruk, skogsbruk och livsmedelsindustrin. Genom att anamma biogas exemplifierar Alvesta Biogas ett win-win-win-scenario för alla inblandade intressenter, och de som bor i närområdet.

För mer information om Alvesta Biogas, se följande källor:

https://liu.se/artikel/nar-lantbrukare-gar-samman-blir-biogas-en-lonsam-affar

av NUWCE