I en värld där Kina strävar efter att bli en central global aktör och där Brasilien tar initiativ till samarbeten i Sydamerika, har politikerna i Sverige och EU riskerat att hamna på efterkälken. Med fokus på interna frågor och begränsningar har de missat den geopolitiska utvecklingen och riskerar att bli irrelevanta i världspolitiken. Medan Kina tar ledarrollen i Centralasien och mellanöstern och Brasilien driver på för samarbete i Sydamerika, behöver Sverige och EU höja blicken och vidta åtgärder för att säkerställa sin position.

Kina har framgångsrikt samlat de kringliggande länderna i Centralasien genom ett omfattande handels- och logistiksamarbete. Genom att knyta dessa länder närmare varandra har man inte bara främjat ekonomisk utveckling, utan också stärkt sin egen position som en fredsledare. Kinas ledare, Xi Jinping, strävar efter att skilja sig från länder som USA och Ryssland, vilka ofta framställs som krigshetsande. Därtill har Kina spelat en direkt avgörande roll i medlingen mellan Iran och Saudiarabien för att främja fred i mellanöstern. Tillsammans med dessa länder och BRICS-gruppen, som inkluderar Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika, kontrollerar man över hälften av jordens oljetillgångar. Diskussioner om att sätta priset på olja i kinesiska valutan yuan, istället för i amerikanska dollar, är ett tydligt exempel på Kinas strävan att stärka sin ekonomiska och geopolitiska position.

Samtidigt har Brasilien, under ledning av president Lula, tagit initiativ till ett samarbete i Sydamerika där länder som Argentina, Uruguay, Paraguay och Brasilien samarbetar inom handel och logistik. För närvarande planerar man till och med att införa en gemensam valuta för dessa länder. Detta samarbete innebär att Sydamerika blir en alltmer inflytelserik region, med Brasilien som drivkraften. Det är tydligt att dessa länder inser vikten av att samarbeta och stärka sin position i den globala arenan.

Men vad gör politikerna i Sverige och EU för att hålla jämna steg med den här utvecklingen? Tyvärr verkar de fokusera på fel frågor och riskerar att bli omsprungna. Istället för att se till vikten av att anpassa sig till den föränderliga geopolitiken, fastnar de i interna diskussioner som begränsar deras handlingsutrymme. För att undvika att bli irrelevanta behöver politikerna höja blicken och vidta åtgärder som kan säkerställa Sveriges och EU:s position i världspolitiken.

Här hemma i Sverige diskuterar vissa partier till och med att lämna EU, och på så vis isolera landet ännu mer från omvärlden och den globala verklighet vi faktiskt lever i. Istället för att inse vikten av att vara delaktiga i internationella samarbeten och vara proaktiva i utvecklingen av handels- och logistiknätverk, fastnar de i nationalistiska diskussioner och kontroversiella frågor som inte speglar den verkliga världen.

För att undvika att tappa sin position och bli irrelevanta på den globala, politiska arenan finns det flera åtgärder som politikerna i Sverige och EU borde satsa på. Först och främst måste de utveckla en starkare och mer samordnad utrikespolitik som tar hänsyn till de globala maktförskjutningarna. Genom att öka samarbetet med länder som Kina, Brasilien, och andra framväxande ekonomier kan man inte bara främja ekonomisk tillväxt, utan också öka sin politiska inflytelse och möjligheter till fredlig samexistens.

Dessutom bör politikerna prioritera att bygga starka handelsrelationer och investeringspartnerskap med länder i Centralasien, Sydamerika och andra strategiskt viktiga regioner. Genom att erbjuda incitament för företag att investera och etablera sig i dessa områden kan Sverige och EU stärka sin ekonomiska närvaro och främja ömsesidigt gynnsamma relationer.

En annan viktig åtgärd är att investera i utbildning och forskning för att säkerställa att Sverige och EU fortsätter att vara konkurrenskraftiga inom teknik och innovation. Genom att främja entreprenörskap och skapa gynnsamma förutsättningar för forskning och utveckling kan man attrahera talanger och investeringar, vilket i sin tur främjar ekonomisk tillväxt och globalt inflytande.

Vidare behöver politikerna inse vikten av att driva en hållbar utveckling och bekämpa klimatförändringarna. Genom att vara föregångare inom grön teknik och hållbarhet kan Sverige och EU inte bara bidra till att lösa globala utmaningar, utan också stärka sin position som ledare inom dessa områden.

Socialliberalerna har visat att de har förstått den globala geopolitikens vikt och har framförallt engagerat sig i dessa frågor. Deras insatser och förslag på politik som främjar samarbete, hållbarhet och teknisk innovation är ett steg i rätt riktning. Genom att vidta åtgärder i linje med dessa förslag kan Sverige och EU öka sin relevans och stå starka i den globala politiken.

Det är hög tid för politikerna att höja blicken och se bortom de interna diskussionerna och kontroverserna. Genom att agera som ansvarsfulla aktörer i den globala arenan kan Sverige och EU säkerställa sin position och vara med och forma framtiden för en fredlig, hållbar och framgångsrik värld. Det krävs mod och vision för det och just nu verkar det inte finnas hos de svenska styrande politikerna. Låt oss hoppas att det snart blir ändring på det för invånarnas och för landets framgångar.

av NUWCE