”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista generationen som kan undvika klimatförändringarnas mest allvarliga konsekvenser. Vi har möjligheten att genom en global kraftansträngning leda in denna och kommande generationer på en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar väg” ( FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, 2015).

Vi är beroende av sol, syre, rent vatten och näring. Dessa grundläggande tillgångar är lika självklara för alla på vår jord. En hållbar utveckling kräver omprioriteringar. Globalt och lokalt.

Ska vi börja bygga hållbara hus i trä, ska vi tänka mer ekologiskt, ska vi välja närproducerat och minska transporterna? Storstäderna producerar inte nya växter, det sker på Sveriges bördiga marker.

Vi som bor i landsbygden förstår att landets framtid ligger för våra fötter.

Var börjar man? Sett i det lilla perspektivet handlar det om dig och dina krav, din konsumtion, dina prioriteringar och ditt beteende. För verksamhet och tillverkning gäller det att göra aktiva val för att medverka till lägre emissioner. 

Men för båda är grundförutsättningen desamma – landsbygden tillhandahåller den eftertraktade råvaran som ger oss näring, både i form av elektricitet och näringsrik föda.

Är det rätt att staden bibehåller sin status som ”influencer” i den tid vi lever i?

Vi medborgare har, motvilligt fått acceptera en förskjutning av både ekonomisk och politisk makt till storstäderna. Det är varken önskvärt, rättvist eller långsiktigt hållbart.

Vi läser idag att liberaler vill tvångsförflytta arbetslösa till de delarna av Sverige som man återkommande låtit förfalla och prioriterat långt ner på listan över underhåll och investeringar under tiotalet år.

Ja, ni läste rätt, Liberalerna?!

Gles- och landsbygdslivet i dag innebär, allt för ofta, att många hamnar i trångmål på grund av de otillräckliga trygghetssystemen och samhällsinrättningarna. De sociala skyddsnäten behöver utvecklas så att de är anpassade efter medborgarnas verkliga behov och livssituation, både för privatpersoner, egenföretagare och andra.

Det är dags att återgå till naturen och låta vårt land få tillhandahålla mer av sin förmåga, där produktionen sker utan kostsamma och miljöutsättande faktorer.

Samhällen kan i dag tillhandahålla goda integreringsmöjligheter och med sina befintliga fastigheter erbjuda en fortsatt utveckling utan kostsamma nyinvesteringar i byggnation. Dessa investeringar gör man istället i täckande internetstruktur och fungerande kollektivtrafik.

Dagens teknik tillåter nya sätt att agera för att få det som många kallar inkomst. Det finns olika former av inkomst och ersättningar för att uppnå det som kallas modern standard. Säkerligen har du läst de senaste rapporterna om basinkomst från både England och Finland.

Förr var landsbygd den enda modellen människan kände till. Sedan kom staden och alla de tillbehör som den sökande människan kunde uppfinna och tillverka. För att vi ska få ett rättvist och hållbart samhälle krävs det helt enkelt att vi tänker om och tänker nytt. 

Eller i detta fall, tänker mer hållbart för kommande generationer.

Att låta dagens riksdagspartier få fortsätta att långsamt ta död på vår lands- och glesbygd är oförsvarbart. Genom att investera i hela Sverige stärker vi ekonomi, miljöns förmåga till återhämtning, de sociala aspekterna och demokratin. 

Oavsett om du växer upp på landsbygden eller flyttar dit senare så var det härifrån vi byggde Sverige och det är härifrån vi fortsätter att bygga med hjälp av alla, unga, seniorer, nyinflyttade och alla dem som årligen besöker oss för att arbeta, umgås eller att njuta av de landskapsscener Sverige erbjuder.

av NUWCE