Sverige har länge betraktats som en av världens mest stabila och fredliga demokratier. Vi har haft relativt hög grad av politisk enighet och samförstånd mellan olika partier och samhällsgrupper under senaste århundradet. Men under de senaste åren har vi sett en ökad polarisering mellan olika politiska grupper, vilket kan ha allvarliga konsekvenser för vår demokrati och samhällets stabilitet.

Polarisering ökar splittring och motsättningar mellan olika samhällsgrupper. Det kan handla om politiska åsikter, ekonomiska intressen, sociala grupper eller etnisk bakgrund. Polarisering uppstår ofta när det finns djupa oenigheter om viktiga frågor och när det saknas möjligheter till dialog och samförstånd. Polarisering behöver inte nödvändigtvis vara en dålig sak i sig själv, eftersom oenighet och debatt är viktiga delar av en demokratisk process. Men när polariseringen leder till extremism, våld och handlingsförlamning kan det hota vår demokrati och vårt samhälles stabilitet.

Polarisering kan också leda till en minskad förmåga att lösa samhällsproblem. När olika grupper inte kan enas om lösningar på viktiga problem kan det leda till politisk blockering och handlingsförlamning. Detta kan i sin tur leda till att samhällsproblem förvärras, vilket kan skada både individens och samhällets välfärd. Den polarisering som byggts upp i Sverige och flera andra länder runtom i världen bygger på att man har två olika versioner på verkligheten. Den ena sidan bygger sin verklighet på forskning, fakta och sanning, medan den andra är sanningsförnekare och istället alltid hänvisar till konspirationsteorier som bättre ger förklaringar till varför exempelvis muslimer eller människor från Afrikas kontinent är roten till allt negativt som sker.

Det finns olika politiska ideologier som kan leda till polarisering, och andra som kan motverka den. En ideologi som ofta leder till polarisering är nationalismen. Den försöker betona och förmedla en stark känsla av samhörighet och lojalitet mot det egna landet eller folket. Men detta kan leder till en ökad fiendebild mot andra länder och grupper, vilket i sin tur leder till hat och konflikter.

En annan ideologi som påminner om nationalismen och som leder till polarisering är populismen. Populismen betonar en stark ledare och en stark vilja att lyssna på folkets röst. Men även här leder det till en ökad polarisering mellan folk och mellan olika grupper av människor.

Det finns däremot politiska ideologier som, med varierad framgång, kan motverka polariseringen. En ideologi som betonar dialog och samarbete mellan olika grupper är liberalismen som värderar individens frihet och rättigheter, men också dialog och samarbete för att lösa samhällsproblem. En annan är socialismen som betonar jämlikhet och solidaritet.

Även nyare ideologier som feminism och ekologism kan motverka polarisering eftersom dessa vill bekämpa diskriminering och ojämlikhet på grund av kön, samt betonar hållbarhet och skydd för vår gemensamma plats på jorden och vår gemensamma skyldighet att bevara den.

Sen finns det en ideologi som värnar lite extra om just detta och det är socialliberalismen, vilken utgår från både individens frihet och samhällets ansvar för att skapa jämlikhet och rättvisa. Genom att balansera dessa två principer kan socialliberalismen skapa en plattform för att bygga broar mellan olika samhällsgrupper. Socialliberalismen kan förena liberala värderingar såsom personligt ansvar och frihet med sociala värderingar som medmänsklighet och jämlikhet och bidrar med en ökad förståelse och samarbete mellan människor för att värna om miljön och motarbeta klimatförändringar.

Ett samhälle byggt på socialliberala värderingar önskar främja ekonomisk tillväxt och utveckling, samtidigt som den också betonar behovet av socialt skyddsnät och att skapa en grön, hållbar och rättvis ekonomi. Genom att skapa en stark ekonomi och samtidigt säkerställa att alla får del av dess fördelar bidrar det till en minskning av de ekonomiska klyftorna som ofta är en drivkraft bakom polarisering. Vidare är det viktigt med utbildning som leder till att alltid försöka hitta nya, bättre lösningar på problemen istället för att bara beskylla andra grupper och kulturer för det.

Vilket du föredrar och väljer beror på var du befinner dig i livet just nu, men det känns som att polarisering är det sista Sverige behöver i dagsläget.

av NUWCE