I dagens samhälle är hållbarhet och miljömedvetenhet allt mer centrala frågor, särskilt för företag som vill vara med och bidra till en bättre framtid. Pandemin ger oss värdefull kunskap om att arbete kan bedrivas effektivt, även på distans. Men att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete kan ibland kännas svårt, särskilt för små och medelstora företag som kan ställas inför begränsningar i form av tid, ekonomi och kunskap hos de som lämnar skolan eller redan befinner sig på arbetsmarknaden.

I olika rapporter och utredningar går att läsa att hållbarhetsarbete för små- och medelstora företag, pekar på olika faktorer som försvårar ett aktivt hållbarhetsarbete. Dessutom kan ökade krav, fler regler och mer administration riskera att bli kontraproduktivt och stå i vägen för företagens möjligheter att bli mer hållbara. Rättviksmodellen är ett prov på att reducera bördan för flera parter och samtidigt gagna utvecklingen för berörda företagare och de som funderar på att starta nya.

För att underlätta för företag att bli mer hållbara behövs ekonomiska incitament för att säkerställa den interna kompetensen avseende att hantera ökande hållbarhetskrav. Ett sätt att göra detta kan vara att erbjuda företagen en form av check för att anlita specialistrådgivare eller bekosta vidareutbildning på relevanta områden för befintliga anställda.

En form av friskvårdsbidrag men i kognitiv mening och inte fysisk. Att träna inkluderar även kunskapsträning, speciellt i vår tid av ny teknik och förändrade globala förutsättningar.

Att satsa på hållbarhet behöver inte bara vara en moralisk fråga, det kan även vara ekonomiskt fördelaktigt på lång sikt. Genom att minska klimatavtrycket, minska avfall och optimera resursanvändningen kan företag spara pengar och öka effektiviteten.

Utvecklingen av teknik och hållbara metoder fortsätter ständigt att utvecklas och det finns allt fler företag som specialiserar sig på hållbarhet och miljöfrågor. Genom att anlita specialister och använda sig av modern teknik kan företag bli mer konkurrenskraftiga på marknaden samtidigt som de bidrar till en bättre framtid.

Man kan konstatera att det finns flera fördelar med att satsa på hållbarhet, både ekonomiska och miljömässiga. Genom att erbjuda verksamheter ekonomiska incitament och utbildning kan vi öka möjligheterna för dem att bli mer hållbara och samtidigt bidra till en bättre framtid.

Kunskap är en färskvara i vår tid. Nya upptäckter, ny teknik och världsläge kräver att medborgarna och landets olika verksamheter, både offentliga och privata iges rätt förutsättningar att kunna konkurrera på en mer gemensam arbets och varu/tjänstemarknad.

Om det är viktigt att träna fysiskt så är det numera även lika viktigt att träna kognitivt i en värld som rör sig snabbare och snabbare för varje år som går.

Vill du läsa mer om hållbarhetsarbete?

Riksdagen

Naturvårdsverket

Tillväxtanalys

av NUWCE