Vägtrafiken är en av de viktigaste transportsätten i Sverige och utgör en stor del av landets infrastruktur. Det är därför viktigt att ha goda kunskaper om hur trafiken utvecklas över tid för att kunna planera för framtida behov och utmaningar för att kunna nå uppsatta miljömål.

Kollektivtrafiken, i form av bussar ökade med fem procent under 2022. Det var stadsbussarna som ökade mest med tre procent medan långfärdsbussarna ökade med hela 40 procent. Det är dock viktigt att notera att körsträckan inom busstrafiken fortfarande är sju procent lägre än nivån före 2019.

För en hållbar och sund transportnäring

För personbilar ökade körsträckan med två procent under 2022. Personbilar är det vanligaste fordonet på vägarna i Sverige och utgör en viktig del av trafiken.

När det gäller yrkestrafik, eller, i folkmun, lastbilar på våra vägar så noterades en ökad körsträckan med två procent under 2022, medan körsträckan för lätta lastbilar var oförändrad.

Enligt en kvalitetsdeklaration från Trafikanalys för fjärde kvartalet 2022 var den genomsnittliga körsträckan för en tung lastbil 4 237 mil. Detta är den högsta siffran sedan 2011. För en lätt lastbil var den genomsnittliga körsträckan 1 375 mil, medan för en timmerlastbil var den genomsnittliga körsträckan hela 9 648 mil.

Slutsats:

Inom transportsektorn står utsläppen av växthusgaser för en betydande del av Sveriges totala utsläpp.

Enligt Naturvårdsverkets statistik från 2020, stod transportsektorn för 32 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. De största utsläppskällorna är personbilar och tunga lastbilar.

Enligt en rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) från 2019 behöver Sverige ta en mer aktiv roll i att utveckla hållbara transportsystem för att minska utsläppen.

Rapporten föreslår att en rad åtgärder behöver tas, inklusive att införa en skatt på utsläpp, öka investeringar i kollektivtrafik och minska efterfrågan på bilresor genom att utveckla nya former av mobilitetstjänster.

Forskning från Väg- och Transportforskningsinstitutet (VTI) visar att en övergång till bilar med alternativa drivmedel är nödvändig för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser.

VTI:s forskare konstaterar också att infrastruktur och incitament för att främja användningen av elbilar och liknande innovationer är avgörande för att uppnå detta mål.

För att minska utsläppen från transportsektorn krävs det alltså både individuella och samhälleliga åtgärder. Genom att investera i hållbara transportsystem och genom att ta personligt ansvar kan vi tillsammans bidra till att minska utsläppen av växthusgaser.

Det behövs fler konkreta åtgärder både inom Sveriges och EUs gränser för att hinna i tid, innan det brister.

Källor:

av NUWCE