Sudan, ett land i Nordafrika, har de senaste åren upplevt en våg av våldsamma protester och politisk instabilitet. Som ett resultat av detta evakuerar många länder och utländska företag sina medborgare och personal från landet. Trots det nuvarande orostillståndet har Sudan en betydande ekonomisk potential på grund av dess stora naturresurser, inklusive olja, guld och jordbruksmark. Enligt färska uppgifter uppskattas Sudans BNP till cirka 120 miljarder dollar.


Utländska investeringar i Sudan har ökat de senaste åren, med flera internationella företag som etablerat sig i landet. Bland de 15 bästa utländska företagen i Sudan finns Lundin Oil och ABB två svenska företag som har gjort betydande investeringar i landets olje- och energisektor.
Lundin Oil har varit verksamt i Sudan sedan början av 2000-talet och har spelat en betydande roll i utvecklingen av landets oljereserver. Företagets verksamhet har fokuserats på Mugladbassängen, där man har upptäckt betydande oljereserver, och man har investerat kraftigt i infrastruktur och teknologi för att stödja sina prospekterings- och produktionsaktiviteter.

ABB, å andra sidan, är en ledande leverantör av energi- och automationslösningar och har varit involverad i flera energiprojekt i Sudan. Företaget har levererat utrustning och tjänster till flera kraftverk i landet, inklusive Jebel Aulia Dam och Kajbar Dam.

Trots potentialen för ekonomisk tillväxt i Sudan har den nuvarande politiska instabiliteten och säkerhetsproblemen gjort det utmanande för utländska företag att verka i landet. Men med rätt politik och reformer har Sudan potential att attrahera betydande utländska investeringar och bli en viktig aktör i regionens ekonomi.

Kinas investeringar i Sudan har även sträckt sig till andra sektorer, inklusive telekommunikation, transport och jordbruk. Till exempel har Kinas ZTE Corporation samarbetat med Sudatel för att utveckla Sudans telekommunikationsinfrastruktur, medan Kinas Export-Import Bank har tillhandahållit finansiering för byggandet av nya vägar och järnvägar i landet.

Baserat på de senaste tillgängliga uppgifterna från Världsbanken var Sudans export för 2020 värd cirka 3,44 miljarder dollar. Detta representerar en betydande minskning från föregående år på grund av effekterna av covid-19 på den globala handeln.

Enligt IMF förväntas Sudans export 2021 återhämta sig något till 3,62 miljarder dollar. Detta återspeglar en blygsam ökning av den globala efterfrågan på Sudans viktigaste exportprodukter, inklusive olja, guld och jordbruksprodukter. Sudans finansministerium och ekonomisk planering rapporterade också att landets totala export för 2021 uppskattas till cirka 3,6 miljarder dollar. Denna siffra inkluderar export av olja, boskap och jordbruksprodukter som sesamfrön och gummi arabicum.


Det är viktigt att notera att dessa siffror kan ändras baserat på olika ekonomiska faktorer och händelser, inklusive globala marknadsförhållanden, politisk instabilitet och naturkatastrofer. Icke desto mindre ger de en allmän indikation på Sudans nuvarande ekonomiska situation och värdet av dess export.

Kina har varit en betydande investerare i Sudan de senaste åren, med fokus på olje- och infrastruktursektorerna. Enligt det kinesiska handelsministeriet uppgick Kinas direktinvesteringar i Sudan till cirka 16,53 miljarder dollar i slutet av 2019. China National Petroleum Corporation (CNPC) är den största kinesiska investeraren i Sudan och har varit verksam i landet sedan slutet av 1990-talet. Företagets primära fokus är på oljeprospektering och produktion, och det har en betydande närvaro i de oljerika regionerna i Sydsudan. CNPC har investerat mycket i infrastrukturprojekt i Sudan, inklusive att bygga och uppgradera oljeledningar och raffinaderier.

Det är värt att notera att Kinas investeringar i Sudan inte har varit utan kontroverser, med vissa kritiker som anklagar Kina för att stödja den sudanesiska regeringens kränkningar av mänskliga rättigheter och bidra till miljöförstöring.

Ändå har Kinas investeringar spelat en betydande roll i Sudans ekonomiska utveckling, särskilt inom oljesektorn, och har bidragit till att stärka banden mellan de två länderna.


Sammanfattningsvis är Sudan ett land med betydande ekonomisk potential, men den nuvarande politiska situationen har gjort det utmanande för utländska företag att investera i landet.


Några av de nyckelaktörer och faktorer som har bidragit till krisen.

  1. Sudans regering: Regeringens politik, korruption och förtryck har varit en stor källa till missnöje för många sudanesiska medborgare.
  2. Oppositionsgrupper: En rad oppositionsgrupper, inklusive politiska partier, ungdomsrörelser och organisationer i det civila samhället, har efterlyst ökad demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomiska reformer i Sudan.
  3. Militär: Den sudanesiska militären har spelat en betydande roll i Sudans senaste historia, inklusive avlägsnandet av den mångårige diktatorn Omar al-Bashir 2019. Men militärens inblandning i politik och styrning har också bidragit till instabilitet och osäkerhet.
  4. Regionala och internationella aktörer: Krisen i Sudan har också formats av regionala och internationella aktörer, inklusive grannländer, Afrikanska unionen och FN.
  5. Ekonomiska utmaningar: Sudan har ställts inför betydande ekonomiska utmaningar de senaste åren, inklusive hög inflation, brist på basvaror och en allvarlig brist på utländsk valuta.
  6. Covid-19-pandemin: Den globala covid-19-pandemin har också haft en betydande inverkan på Sudan, vilket förvärrat befintliga ekonomiska och sociala utmaningar och lett till omfattande folkhälsoproblem.

Det är värt att notera att aktörerna och faktorerna som är inblandade i krisen är komplexa och relaterade till varandra, och det finns ingen enskild lösning eller tillvägagångssätt som kan ta itu med alla underliggande frågor.

av NUWCE