KRÖNIKOR

Krönikörer

Maria Thunholm – Socialliberal i Frankrike
James Brocka – Partisekreterare Socialliberalerna
Nick Ohlsson – Småföretagare och politiskt socialliberal

Våra gästkrönikörer ansvarar för innehåll och åsikterna behöver inte alltid spegla tidningens eller redaktionens syn.Svensk skola: Balans, inte bara mellan böcker & skärmar

I en nylig pressträff om resultaten från PIRLS 2021 betonade Lotta Edholm vikten av att svenska skolor behöver fler böcker och färre skärmar som riktiga läromedel.

Det är en relevant diskussion som väcker frågor om digitaliseringens roll i utbildningssystemet. Men vi måste vara medvetna om att digitala läromedel också utgör en viktig del av den moderna undervisningen.

För att uppnå en likvärdig skola behöver vi jobba med parallella spår. Det handlar både om att se till att alla elever har tillgång till skärmar och digitala resurser samt att tillhandahålla tryckta, fysiska läromedel.

Vi kan inte förbise den digitala utvecklingen och de möjligheter den erbjuder för lärande och interaktivitet. Samtidigt måste vi vara medvetna om att inte alla elever har tillgång till nödvändigt material och digital teknik och att vi måste garantera att ingen lämnas utanför.

Det är viktigt att politiska beslut om skolan inte utnyttjas för poängsamlingsändamål.

Våra barns utveckling och utbildning bör inte vara en bricka i det politiska spelet. Därför måste beslutsfattare lyssna på och involvera professionen – lärare och rektorer – för att förstå de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen innebär.

De varningar och forskningsresultat som har framkommit om skadliga effekter av för mycket skärmtid bör tas på allvar. Men samtidigt måste vi också erkänna fördelarna med användningen av digital teknik, särskilt för elever som kan ha svårigheter i sin inlärning.

Vi lever i en digital era och för att våra elever ska vara konkurrenskraftiga och kompetenta medborgare behöver de stöd och vägledning för att använda digital teknik på ett meningsfullt sätt.

Det är dock viktigt att inte ta resultaten från PIRLS som en grund för snabba och generella lösningar. Det finns ingen enkel lösning som passar alla.

Varje skola, enhet och elev är unik och behöver en strategi som anpassas till specifika förutsättningar. Vi måste analysera och utvärdera faktorer som läsförmåga, konsekvenser av digitalisering och andra komplexa frågor på lokal nivå för att kunna fatta välgrundade beslut.

Sammanfattningsvis behöver svensk skola finna en balans mellan böcker och skärmar.

Digitala läromedel utgör en viktig del av dagens undervisning och förbereder eleverna för en digital framtid.

Vilka förutsättningar ger man lärarna, och hur avsätter man tid för fortsatt lärande genom yrkeslivet?

Vi måste se till att ingen elever lämnas utanför och att alla har tillgång till lämpliga och anpassade läromedel i full variation. En lokal och anpassad strategi är nödvändig för att möta utmaningarna och maximera möjligheterna, för alla!

James BrockaIndivid i ständigt lärande

29 maj, 2023


Elstöd – En återbetalning av tidigare ocker och missbruk

Att som privatperson få tillbaka det man betalat i felaktig avgift är väl inget konstigt? Att få valuta för sina pengar är väl inget konstigt det heller, då säljande part hävdar en sak, men gör något annat?

EU-kommissionen har godkänt regeringens modell för återbetalning av elavgifter till företag inom elområde 3 och 4. Beskedet möjliggör för regeringen att fatta beslut om en förordning som reglerar utbetalningarna till de berörda företagen.

Skatteverket kommer att hantera ansökningar och utbetalningar till företagen, och företagen förväntas kunna ansöka om återbetalning från och med den 30 maj. De första utbetalningarna förväntas ske i juni.

Storleken på återbetalningen kommer att baseras på elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. En förändring i modellen är att företag med fastprisavtal före den 24 februari 2022 och som fortfarande hade samma fasta pris den 24 februari 2023 inte kommer att vara berättigade till stödet.

Framtida, och mer hållbara lösningar i framtiden är att regeringen samordnar insatserna med de fristående aktörerna och sänker nätavgifterna på el istället för att använda den nuvarande modellen för att hantera höga elpriser.

Tre insatser som behövs för att hantera höga elpriser och underlätta för företag:

 1. Utveckla en mer robust och effektiv modell: Regeringen bör överväga att utveckla en mer hållbar och smidig modell för att hantera effekterna av höga elpriser på företag. Modellen bör vara mer förutsägbar och enklare för företagen att navigera i.
 2. Sänk kostnaden på el: För att minska bördan för företagen vid höga elpriser bör regeringen överväga att reducera eller helt ta bort nätavgifterna på el. Detta kan bidra till att minska kostnaderna och göra det lättare för företagen att klara av de utmaningar som höga elpriser innebär.
 3. Öka energieffektiviteten och främja förnybar energi: För att minska beroendet av import och sårbarheten för höga elpriser bör regeringen fortsätta att främja energieffektivitet och öka användningen av förnybar energi. Genom att investera i hållbara energikällor kan man minska de långsiktiga kostnaderna och främja en mer stabil energiförsörjning för företag och samhället i stort.

Det är rätt att som medborgare stödja samhällsapparaten och landets infrastruktur. Det är dock inte rätt att våra skattade pengar skall gå i fickorna på företag som inte håller vad de lovat.

Länk till Skatteverkets information om elstöd till företag: Skatteverket – Elstöd till företag

James Brocka – vanlig elkonsument

11 maj, 2023


A.I öppnar världen för individer med funktionsvariation.

Dyslexi drabbar miljontals människor över hela världen, vilket gör det svårt för dem att läsa och skriva. Lyckligtvis ger den senaste utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) hopp för dem med dyslexi. AI kan hjälpa personer med dyslexi att förbättra sina läs- och skrivfärdigheter genom att tillhandahålla verktyg som läser och skriver åt dem.

Dessa verktyg kan också hjälpa till med organisation och tidshantering.

AI kan till och med hjälpa till med forskning och utveckling för dyslexibehandlingar.

Forskning från Dyslexi Research Trust visar att personer med dyslexi ofta har utmärkta förmåga att lösa problem och tänka kreativt. AI kan hjälpa dyslektiska individer att utnyttja dessa styrkor för att lyckas i sina personliga och professionella liv. Dessutom undersöker forskare hur AI kan hjälpa till vid diagnos och behandling av dyslexi.

En studie publicerad i Journal of Medical Systems undersökte användningen av AI för att diagnostisera dyslexi. Studien fann att maskininlärningsalgoritmer exakt kunde förutsäga dyslexi med hög noggrannhet.

En annan studie publicerad i IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems undersökte användningen av AI för dyslexibehandling. Studien fann att AI-baserade interventioner förbättrade läsprestanda hos dyslektiska barn.

Sammanfattningsvis erbjuder AI hopp för personer med dyslexi eller kognitiv funktionsvariation genom att tillhandahålla verktyg för att förbättra deras läs- och skrivfärdigheter, samt hjälpa till med organisation, tidshantering och forskning och utveckling för olika behandlingsmodeller.

Individer med dyslexi kan också utnyttja sina unika styrkor genom AI för att lyckas i sina personliga och professionella liv.

De resurser som idag finns tillgängliga samt pågående forskning på området, ger hopp för dem med kognitiva nedsättningar att mer aktivt delta i samhället och få verktyg att utveckla och utnyttja sin kreativitet och fantasi i text och bild.

Klicka på bild för att komma till Dyslexiförbundets hemsida.

KÄLLOR:

International Dyslexia Association
Dyslexia Research Trust
Artificial Intelligence in Medicine

James Brocka


Global uppvärmning smälter Europas livsnödvändiga nätverk.

En faktor, kan tyckas vara en bagatell under de samanfattande konsekvenserna av pågående global klimatförändring, men berör likväl ”Europas blodomlopp”.

Europas vägnät som förser oss med livsnödvändiga produkter, både från fjärran land och mer nära på rullande lastbärare, försedda med både gummi och/eller järnhjul.

För alla som ägnat tid åt att planera omfattande godsförflyttningar genom Europa under varma perioder. Vi vet alla, att vägarna inte alltid bär och att berörda nationer inte vill ha böljande hav, till lands.

Varje år regleras trafiken på vägarna för att kompensera för smältande asfalt och andra värmerelaterade effekter på befintlig infrastrukrur. Många länder har körförbud under givna tider och perioder under året. Inte bara för semestertrafikens skull.

I takt med de ökade temperaturerna kommer ansträngningarna på Europas vägnät att resultera i mer än bara kostnader för ökat underhåll och fortsatt bärighet. Nya flaskhalsar kommer att kräva ett nytt sätt att planera Paneuropeisk transport och logistik i nära framtid.

Klicka för mer information.

James Brocka


Tradition, religion och gemenskap

Påsken är en tid av glädje och förnyelse för kristna runt om i världen, och många länder firar denna viktiga högtid med festivaler och speciella evenemang.

I vårt traditionella firande av Påsken, i Europa hittar vi allt från enkla profana firande till djupt religiösa yttringar. I Vatikanstaten leder påven en högtidlig procession på långfredagen och på påskdagen håller han en speciell mässa på Petersplatsen. I Spanien är Stilla veckans processioner i Sevilla och Malaga särskilt anmärkningsvärda. I Grekland är påsken en betydelsefull händelse, med fromma kristna som firar Stilla veckan med högtidliga ritualer och processioner. På påskdagen byter man rödfärgade ägg och lammstek. I Spanien observeras Semana Santa (heliga veckan) med parader av utsmyckat dekorerade flöten och botprocessioner.

Påsken i USA är påsken en högtid som firas mycket, med traditioner som äggjakt, påskkorgar och gudstjänster. New Orleans är värd för en stor påskparad, och San Antonios Fiesta Week innehåller en mängd olika påskrelaterade evenemang. I Mexiko är ”Stilla veckans” processioner i Taxco och San Miguel de Allende särskilt imponerande.

I Sverige passar många på att kanske göra ett av årets få besök i kyrkan. En stilla tid av en tanke på världens lidande och död, inte bara i kristen mening med Jesus på korset. I Brasilien firas påsken med färgglada parader och livliga gatufester. Påsken firas med en fyra dagar lång helg och många familjer samlas för att dela traditionella måltider. I Peru uppmärksammas tiden med processioner och utarbetade uppvisningar av religiös konst. Att fira med andra och gemensamt samlas är en global nämnare som vi borde använda oftare, inte bara några dagar under året.

På Filippinerna firas Stilla veckan med utarbetade processioner och återskapande av Kristi lidande. I Sydkorea deltar många kristna i påskgudstjänster och deltar i äggjakt och I Australien är Sydney Royal Easter Show ett populärt evenemang, med jordbrukstävlingar, karnevalsturer och liveunderhållning. I Nya Zeeland drar Wanaka Easter Rugby Tournament tusentals fans från hela världen.

Så oavsett om du väljer att be i tysthet med andra eller att fira med hundra eller tusentals andra är Påsken en påminnelse om Jesu lidande, död och uppståndelse men även att vi alla räknas, både som enskilda medborgare och som varelser då vi vandrar på denna planet.

Oaktat om du tror på något högre, bara gläds åt festligheterna eller inte tror alls så är vi en och samma helhet. Vi alla förtjänar, förtjänar ett fullt liv.

Låt oss ha förtroende för mänsklighetens bästa kvalitéer och på rätten till liv, till ett fullt liv och där våra mänskliga rättigheter respekteras fullt ut.

/ James Brocka


Mental hälsa – Ett begrepp i fritt fall?

Socialstyrelsens rapport om ökande psykisk ohälsa i Sverige visar att problemet inte bara är kopplat till neuropsykiatriska funktionsvariationer, utan även till bristen på hälsosamma aktiviteter som fysisk aktivitet, social tid med vänner och familj samt tillräcklig sömn.

Enligt en rapport av WHO, visar det sig att psykosomatiska besvär har ökat kraftigt bland ungdomarna, särskilt bland 15-åriga flickor, där 57% har rapporterat symtom på psykosomatiska besvär.

Sjukfrånvaro bland lärare påverkar även elevernas hälsa, då det skapar en otrygg ”arbetsplats” som kan leda till psykisk ohälsa.

Politikerna spelar också en stor roll i att minska psykisk ohälsa genom att lösa problem som påverkar människors liv, som arbetslöshet, bostadsbrist och konflikter i världen.

För att förbättra mental hälsa i Sverige, föreslår jag följande:

 1. Öka tillgången till psykologisk behandling och terapi genom att anställa fler psykologer och utbilda fler terapeuter.
 2. Förbättra skolmiljön genom att minska stress och frustration bland lärare genom att tillhandahålla adekvata arbetsförhållanden och stödja dem med professionell hjälp vid behov.
 3. Öka medvetenheten om psykisk ohälsa genom att utbilda allmänheten om dess förebyggande och behandlingsmöjligheter, samt genomföra kampanjer för att bryta stigmatiseringen kring mental ohälsa.
 4. Öka tillgången till friskvårdsaktiviteter genom att stödja föreningar och organisationer som främjar fysisk aktivitet och social interaktion.
 5. Förbättra tillgängligheten till psykiatrisk vård genom att minska vårdköerna och öka antalet vårdplatser, samtidigt som man tillhandahåller en väl sammanhållen vårdkedja där brukare utreds baserat på deras faktiska behov och inte en förutbestämd diagnos.

Sveriges psykiska hälsa är viktig och vi kan alla bidra till att förbättra den. Det är viktigt att vi agerar nu för att hjälpa dem som kämpar med psykisk ohälsa att få den vård och stöd de behöver. Frågan är nu vem som gör vad gällande ”mental hälsa” och när detta skall göras.

 1. Socialstyrelsen – https://www.socialstyrelsen.se/ – 236 träffar
 2. Folkhälsomyndigheten – https://www.folkhalsomyndigheten.se/ – 152 träffar
 3. Regeringen – https://www.regeringen.se/ – 117 träffar
 4. Region Stockholm – https://www.sll.se/ – 98 träffar
 5. Region Västra Götaland – https://www.vgregion.se/ – 82 träffar

Socialstyrelsen har identifierat ett behov av att öka kunskapen om barns och ungas psykiska hälsa och föreslår att mer fokus bör läggas på tidiga insatser. De planerar att genomföra utbildning för professionella som arbetar med barn och unga i primärvården, barnhälsovården och skolan under 2023.

Folkhälsomyndigheten har planerat att genomföra en nationell folkhälsoenkät under 2023 som kommer att inkludera frågor om psykisk hälsa. Resultaten från enkäten kommer att användas för att utveckla åtgärder för att främja god psykisk hälsa.

Regeringen har utökat anslagen för barn- och ungdomspsykiatrin och planerar att införa en nationell psykiatristrategi under 2023. Strategin kommer att fokusera på tidiga insatser, ökad tillgänglighet till vård och stöd samt förbättrad kvalitet inom psykiatrin.

Region Stockholm har satt upp mål för att förbättra psykisk hälsa hos befolkningen och planerar att införa en plattform för digitala psykiatritjänster under 2023 för att öka tillgängligheten till vård och stöd.

Region Västra Götaland har identifierat behovet av att förbättra samarbetet mellan olika vårdgivare och andra aktörer för att ge patienter en mer sammanhållen vård. De har därför beslutat att införa samordnade vårdkedjor för personer med psykisk ohälsa från och med 2022.

James Brocka


Vad finns det för anledning att engagera sig i debatten för när allt handlar om smutskastning?

Jag är inte direkt den som är bäst på att hålla mig lugn, jag har ett rätt hett temperament.

Det kan bero på att jag var mobbad under hela min skolgång och jag har inte förlåtit mobbarna, men jag har släppt det idag. Det är liksom så att jag blir galen på personangrepp, det kvittar vem som kommer med det, jag blir bara så förbannat arg när folk inte kan bete sig.

Ebba Busch, KD, är ju välkänd för att ljuga konstant nuförtiden och det är bara folk som tycker hon är vacker som försvarar henne. Kristdemokraterna skulle tjäna på att byta ut henne omgående, de skulle behöva en partiledare som står för det som har sagts och när man ändrar åsikt i sakfrågor. Hon försöker skylla ifrån sig, jag retar mig på det beteendet, men jag hatar henne inte. Det är alla politiker oavsett politisk hemvist som beter sig som Ebba Busch KD som är problemet.

Lögner har alltid varit en del av politiken, det förnekar jag inte, men dagens svenska regering har tagit ljugandet till rekordhöga höjder. Hela hösten så har de suttit i Riksdagen och på sociala medier för att förtala Socialdemokraterna framförallt. De sitter i regeringen och bör därför handla som regeringspartier istället för en opposition. De tar även åt sig äran av förslag som Socialdemokraterna kommer med, fast jag tror att det kan även ske från Socialdemokraternas håll.

Jag vill se sakfrågor debatteras, inte rena lögner som är lätta att förstå att de är just lögner. Det är tragiskt det som hände i Botkyrka kommun inom Socialdemokraterna och ABF, men personalen samarbetar inte med gängkriminella som ockuperade fritidsgården, de var rädda för att säga ifrån. 2016 så var det Moderaterna i Botkyrka kommun som gick igenom en liknande kupp med ett kriminellt nätverk. I Södertälje kommun så handlar det om Kristdemokraterna och två medlemmar som uteslöts för att de aktivt bekämpade det kriminella nätverket, det handlar om mutor och hot i kommunfullmäktige. Det kvittar vilka partier som ställs inför en sådan situation, det ska tas seriöst och utan att hitta på egna sanningar om det.

Det är verkligen dags att Riksdagspartierna tar sig i kragen, det gäller alla 349 riksdagsledamöterna oavsett politisk hemvist. Lägg ner de rena lögner som ni faktiskt kommer med, politikerföraktet finns där och jag föraktar Riksdagspartierna idag. Jag tänker inte hoppa på er som privatpersoner, det har inte jag med att göra, men däremot era roller som politiker, det är något som jag upplever att ni tar det som en lekstuga med era platser i Riksdagen.

Ja, jag ger mig på alla riksdagspartier och mitt missnöje började gro i slutet på 1980-talet efter mordet på Olof Palme, Socialdemokraterna, Sveriges dåvarande statsminister. Det är ju därför jag vill göra något för att de ärliga politikerna ska få mer plats i medierna, nuförtiden handlar det om att smutskasta varandra.

Vad finns det för anledning att engagera sig i debatten för när allt handlar om smutskastning?

Det skulle vara för att visa att det finns politiska partier med faktiska visioner utanför Riksdagen. Ideologiska idéer, värderingar och visioner är något att eftersträva, inte den smutskastning som pågår idag. Det är inte bara i Sverige, utan i hela världen som debatter går ut på att ljuga och smutskasta sina meningsmotståndare. Jag känner mig uttråkad och det gör att jag tar inte hänsyn till de personer som faktiskt är seriösa emellanåt, jag ber om ursäkt, jag är besviken på Riksdagspartiernas smutskastning.

Jag tar gärna en seriös debatt och diskussion, men det är inte många som är beredda på det oavsett politisk hemvist. Höger och vänster är på varandra hela tiden, jag tillhör inget av dessa politiska block. Jag är mitten och står för det. Det enda jag vill är att kunna framföra mina åsikter och inte bli tvungen att försvara politiska meningsmotståndare.

Maria ThunholmQuand un département devient une vraie catastrophe!

La ministre de l’industrie et l’énergie Ebba Busch KD, les Démocrates Chrétiens Suédois, en a échoué, elle laissera une facture très élevée après sa démission en tant que ministre et les contribuables suédois payeront cette facture et probablement des amendes de l’Union Européenne, parceque les ministres suédois n’ont pas respecté les directives européennes concernant la surfacturation des producteurs d’électricité, surtout les centrales nucléaires et les éoliennes, qui purent surfacturer ses factures.

Le personnel du département, lequel Ebba Busch KD et Romina Pourmokhtari des Libéraux Suédois dirigent, en témoigne. Pendant la fête de Noël beaucoup d’entre eux durent rester aux postes pour que la mise en place d’une prise en charge d’électricité soit réalisée. Une promesse de la ministre de l’industrie et l’énergie Ebba Busch KD qui aurait dû être mise en place le 1er novembre 2022 et la prise en charge d’électricité payée avant les fêtes de Noël. Au lieu de celà, tout a été un désordre, le gouvernement suédois n’en a même pas respecté les directives européennes et dut tout refaire, il y en a beaucoup d’entreprises qui ont fait faillite ou dû virer du personnel, dû à l’incompétence du gouvernement suédois.

En suite, la surfacturation des producteurs d’électricité ne serait pas prise en compte parce qu’ils disent que les taxes rétroactives ne sont pas possibles, mais il ne s’agit pas des taxes foncières et pour cela les Suédois peuvent porter plainte, le tribunal de l’Union Européenne pourrait condamner la Suède pour la négligence du gouvernement suédois, des amendes devraient être payées par la Suède qui en serait redevable.

Je vous félicite tous pour les amendes et surcoûts que vous avez déjà causés, mes chers ministres suédois. La facture est déjà surélevée et vous n’avez même pas été au pouvoir un an, après votre mandat les gouvernements suivants devront rétablir les bonnes finances publiques, çà prendra du temps.

L’idéologie c’est bien, mais les lobbyistes travaillent sans cesse pour que les politiciens soient prêts à travailler pour eux, les intérêts financiers. C’est ça le résultat que l’on voit à ce moment précis, le lobbying auprès des partis politiques a montré, que les décisions prises en retard, les surcoûts devinrent réalité. Les sociétés suédoises avaient demandé à vous, Madame Busch, que vous laissiez les permissions nécessaires pour construire des nouvelles éoliennes, mais vous étiez têtue et ne parliez que de l’énergie nucléaire.

Après les élections : Nous avons besoin de plus de l’énergie éolienne partout !

Avant les élections : Dites non aux forêts d’acier des éoliennes !

Chère Madame Ebba Busch KD, nous savons tous et toutes que vous êtes une menteuse notoire, mais un peu de pragmatisme serait bienvenu quand-même. Toute forme d’énergie devrait être considérée en tant que ministre de l’industrie et l’énergie. J’ai bien peur que vous devriez démissionner à très bientôt, celà vaut aussi pour le premier ministre suédois Ulf Kristersson du parti des Modérés Suédois. Vous en êtes incapables de comprendre vos rôles en tant que ministres.

Non, je n’ai rien contre vous en tant que personnes, c’est vos rôles en tant que ministres que je m’en oppose. La critique justifiée vient de l’UE et du monde entier, accepteriez-vous d’écouter ceux qui ont l’expérience nécessaire pour vous améliorer ? Votre vanité est frappante, vous préférez les amendes de l’Union Européenne au lieu de reconnaître votre échec. Il est temps de vous demander de démissionner pour le bien du royaume de Suède. Avalez votre fierté, vous en feriez une grande faveur !

Maria Thunholm

____________________________________________________________________________________

Sverige behöver en ny regering och nya partier i Riksdagen.

Folk är missnöjda med regeringen med rätta, nu har tidigare regeringar varit dåliga på att genomföra den politik de gick till val på. Det finns rättfärdig kritik att rikta mot tidigare regeringar och särskilt dagens regering. Jag bor som sagt i Frankrike och tidningar som Le Monde och Le Fígaro är inte särskilt nådiga med kritiken mot Sverige. Det är nog första gången som jag har sett en sådan negativ bild av Sverige under mina 51 år på Jorden.

Det finns verkligen skäl till att kritisera dagens svenska regering för sin inkompetens, det finns ministrar som gör sitt arbete istället för att sitta på sociala medier och gnälla på Socialdemokraterna hela tiden. Det är faktiskt så att Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna sitter i regeringsposition nuförtiden, även om vi ser hur Sverigedemokraterna styr i bakgrunden. Det är dags att agera som regeringspartier, vilket inte kommer att ske med politiker som enbart gör en politisk karriär. Jag hoppas verkligen att det finns politiker som drivs av ideologi bland de 349 riksdagsledamöterna.

Ebba Busch KD, närings- och energiminister, skyller på Elisabeth Svantesson M, finansminister, för att regeringen inte har implementerat EU:s förordning om Elpristaket. Hon säger att hon strikt hänvisar till Elisabeth Svantesson när hon får frågan om Elpristaket i TV.

Hon försvarar regeringens agerande trots att en förordning går före nationella lagar.

Det är löjeväckande att se hur en regering inte följer de lagar som gäller, det står i svensk grundlag att EU:s förordning går före en nationell lag.

Den förordning om Elpristaket, som gäller från den 1 december 2022 till 31 mars 2023, skulle vara på plats den 6 oktober 2022 i god tid innan den 1 december 2022. Socialdemokraterna kanske har varit delaktiga i den usla hanteringen, men det är dagens regerings ansvar att se till att EU:s förordning om Elpristaket skulle ha varit på plats i december.

Utifrån mitt perspektiv från Frankrike så ser jag medlemsländer som följer EU:s förordning om Elpristaket, en betydligt bättre hantering av detta. Regeringar som är seriösare än den svenska regeringen. Det är det här med att agera som man sitter i opposition i regeringsställning som är så löjligt.

Visst var det skönt att läsa när Gunnar Strömmer M sa att SD kommer inte ha något inflytande i hur nya generaldirektörer tillsätts. Fast jag är tveksam till om han verkligen kan motstå trycket från SD.

Maria Malmer Stenergard M, en minister som visar en omänsklig syn på människor, arbetskraftsinvandringen ska tillåtas om lönen överstiger 33 000 kronor. Det är helt orimligt som krav, många serviceyrken kommer inte ens upp i den nivån, hur blir det med undersköterskor och vårdbiträden? Du får gärna berätta för mig om hur du vill ha det med personal inom vården och omsorgen.

Nej, jag var inte nöjd med Margareta Andersson, Socialdemokraterna, som statsminister, inte ens i opposition. Var finns visionerna och kritiken mot Tidölaget? Spionerilagen röstades igenom med hjälp av Socialdemokraterna. Fast dagens statsminister Ulf Kristersson M är den mest inkompetenta statsminister som Sverige har haft. Visst han kan ha en bra utbildning, men det hjälper inte om man inte kan förstå hur starkt omvärlden reagerar på hur han och Tobias Billström M, utrikesminister, beter sig gentemot Turkiet, Tayyip Erdogan som är president. Han kommer med orimliga krav och ni i Sverige är beredda på att slicka hans stövlar för ett Natomedlemskap. Jag skulle föredra en folkomröstning om Natomedlemskap, Riksdagspartierna är nog rätt eniga i den frågan. Det är några få som vågar gå emot strömmen.

Oppositionen måste bli synligare och svara på frågor, ställa fler krav på den svenska regeringen. Jag vet att jag representerar Socialliberalerna, som är ett litet parti utanför Riksdagen. Målet är att få mandat i Riksdagen, skälet är att riksdagspartierna behöver bytas ut mot nya partier som har visioner istället för att sitta och gnälla på varandra, trots att de i många fall är överens. Sandlådepolitik är det som jag kallar den politik som förs av riksdagspartierna. Det finns säkert många bra riksdagsledamöter, men de syns knappast bland de 349 riksdagsledamöterna idag.

Maria ThunholmHAR ORD VÄRDE?

Varje dag hör vi våra politiker prata om hur språk är nyckeln till samhället. De säger att nyanlända måste lära sig svenska. Ja, språk är viktigt, våra politiker har rätt då de säger att språk är en nyckel.

Men bara för att man har en nyckel så behöver den inte passa alla lås. Tänk om ord kan ge precis den motsatta effekten och exkludera individer som lärt sig god svenska men som bedöms utifrån andra parametrar eller utifrån helt felaktiga definitioner och referenser?

Engelskan har cirka sextio olika ord för idiot varav ett är specifikt kopplat till folkslag och att dessa skulle ha lägre intelligens. Psykologen och ”rasforskaren” Henry H. Goddard myntade begreppet ”moron” i början av 1900 talet, oftast förekommande bland migranter från Europa och i segregerade områden.

Nyanlända, påstått svagsinta, migranter i Amerika: Ellis Island 1912. Underwood & Underwood/Corbis. https://www.teenvogue.com/story/the-sinister-history-of-the-word-moron-explained

Det blev samtidigt en ursäkt att sterilisera många individer och därmed tillämpa någon form av populationskontroll bland de fattiga europeerna som sökt sig till det förlovade landet Amerika.

Helt ärligt, visst kan någon bete sig ”idiotiskt” även med IQ över 70? Alltså i definitionen att vara klantig eller uttrycka sig i ord och handling på ett kränkande och förnedrande sätt.

Ord betyder alltså ingenting är om vi inte har etablerat gemensamma referensramar och definitioner kring dessa.

Svenska språket har, under flera hundra år blivit kompletterat med tyska, franska och engelska ord och uttryck. Vad bra att vi ändå bara har ett ord med homogen innebörd då någon som beter sig som ovan beskrivet.

Idiot!

Alltså borde det rimligen vara den faktiska personen och/eller en konkret handling som du refererar till gällande ett ord, inte ett abstrakt uttryck.

Vem bestämmer vad som inkluderas i ett ord? Hur mycket av innebörden försvinner i ett ord under tidevarven och utifrån olika agendor?

Vad är definitionen på de nya modeordet islamisering? När du läser eller hör ordet, vem/vad ser du framför dig och varför gör du det?

Många har bestämt sig för definiera islamisering utifrån att ett antal individers, inte nödvändigtvis boende i Sverige, personliga ganska strikta tolkning av Koranen, islams heliga skrift.

Man hänvisar till islam som en antidemokratisk religion/ideologi som innehåller såväl kvinnoförakt som uppmaningar till kamp och våld mot dem som inte följer islam.

En sådan generalisering av troende muslimer är inte bara hets mot folkgrupp utan även, i religiöst sammanhang, att förakta troende katoliker, protestanter, judar, hinduer och eventuellt andra trosuppfattningar som tolkar sina heliga texter på mycket olika sätt även inom samma religiösa inriktning.

Hur påverkar historien de texter vi förr använde som moraliska rättesnöre, juridiskt verktyg och för att hitta tröst och försoning i en brutal värld?

Hur påverkar dagens värld maktförskjutning mellan de olika samhällsklasserna och den ständigt närvarande kampen mellan könen?

Att bara hänvisa till ”islamisering” som en fara är, i ordets rätta bemärkelse, idioti eftersom vi lever i ett land med juridisk rättvisa, med Förenta Nationernas Mänskliga Rättigheter som en del av vår grundlag, inte vår Heliga Skrift eller liknande.

När någon bryter mot svensk lag så är vederbörande en förbrytare och brottsling enligt lag, inte enligt religiös tolkning.

Att brottslingar har olika tro är inget vi kan/ska förneka dem.

Vi kan däremot förneka idioter att stå oemotsagda när de har en agenda i strid med våra mänskliga rättigheter, och bedriver hatkampanjer.

James BrockaSverige har inga nya gängkriminella, vi har gamla maffiaorganisationer.

Våra politiker står handfallna inför pågående skjutningar i vårt samhälle. De påstår grundlöst att det är invandrare som ligger bakom dessa och utmålar därmed alla med utländsk bakgrund som kriminella.

Partiernas enda förslag är hårdare straff och utvisning.

Få har läst på vad forskningen säger om strängare och hårdare fängelsestraff? Det har visat sig vara ineffektivt i länder där man till och med har så hårda straff som dödsstraff.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Dödsskjutningar sker i mycket större utsträckning i dessa länder än i Sverige. Därför kan det inte vara ett bra alternativ. De som anser att åldersgränsen för straffåldern måste sänkas ner under 15 år, och som kräver att straffen blir hårdare för dem under 20 år, verkar inte heller förstå att om man placerar barn bland kriminella på anstalter så skolas de till att bli värre kriminella.

Vi kan inte vara hjärtlösa politiker som vill ta barndomen från våra barn.

I dag är brotten i huvudsak kontrollerade av välorganiserade maffiagäng. Det är gäng som använder sig av våld för att få kontroll över några mycket nischade marknader såsom narkotika, trafficking, stöld, ekonomiskt bedrägeri och så kallad skyddsverksamhet för olika näringar.

Den årliga omsättningen av bara narkotika uppskattas till nästan 7 miljarder kronor. Människohandel är idag en av världens största brottsliga verksamheter och som årligen omsätter flera hundra miljarder kronor, varav en stor andel är direkt kopplad till sexhandel.

Inom den svenska detaljhandeln har de stora stölderna som utförs av kriminella gäng kostat 8,1 miljarder senaste året. Under 2020 handhades nästan 230 000 ekobrott. Det finns starka incitament för att bryta mot både svenska och internationella lagar, och dessa faller in under maffialiknande tillvägagångssätt.

Låt oss därför inse att skjutningarna, bombdåden, människohandeln och ekobrotten är utförda av maffian. Vi kan inte vara naiva utan måste förstå att det är olika maffiagäng som ligger bakom dessa, där medlemmarna avkrävs lojalitet och lydnad under regler med en viss hederskodex och straffas med döden om de bryts.

Maffian är starkt hierarkisk och finns bland mc-gäng, i vissa förorter och bland både invandrare och svenskar. De har, det som flera svenska partier vill införa, hårdare straff för att uppnå disciplin och lydnad. Men det vi ser som resultat av den typen av ledaskap är bara flera dåd och mera död. Det måste vi till varje pris undvika!

Vi bör således kalla de våldsdåden, som vi ofta ser i media, för dess rätta benämning, nämligen maffiadåd.

Väljer vi att bara låsa in fler så fylls deras platser med nya individer. Vi måste ta tag i problemen genom att samarbeta internationellt och ihop med Europol för att bekämpa dessa maffior genom att ta ifrån dem deras tunga vapen. Vi behöver en gemensam överenskommelse i vårt land att vi måste slå ner de olika maffiagängen som styr delar av vårt land och delar av verksamheter.

Det är dags att ta ansvar genom att stänga ute maffian från Sverige!

James Brocka

Dela denna artikel: